Το ΠΟΔήΛΑΤΟ ανανεώνεται εμφανισιακά. Σιγά σιγά προσαρμόζονται και οι παλαιότερες αναρτήσεις του. Καλό καλοκαίρι!

13 Οκτωβρίου 2012

Μπορούμε να γίνουμε αόρατοι;

Από τον Anthony12

Τι θα κάνατε εάν είχατε έναν μανδύα που θα σας έκανε αόρατους; Εάν δεν το σκε­φτή­κα­τε μέ­χρι τώρα αφιερώστε του λίγο χρόνο, γιατί μπορεί ένας τέτοιος μανδύας μέ­χρι τώρα να μην υπάρχει στα καταστήματα έτοιμος προς πώληση, σύντομα όμως μπο­ρεί να γίνει πραγ­μα­τι­κό­τη­τα!

Γερμανοί επιστήμονες ανακοίνωσαν τη νέα τους ανακάλυψη: μια τεχνολογία με την ο­ποί­α μπο­ρούν να κάνουν αντικείμενα αόρατα!

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Για να καταλάβουμε πώς μπο­ρεί να γί­νει κά­τι αόρατο, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε πότε κάτι είναι για μας ορατό.

Υπάρχουν διάφορες ακτίνες φωτός, κάποιες ορατές σ’ εμάς και κάποιες αόρατες. Οι υ­πέ­­ρυ­θρες ακτίνες π.χ. είναι για μας αόρατες, κάποια ζώα όμως μπορούν να τις δουν.

Όταν δεν υπάρχει φως, δε βλέπουμε τίποτα. Όταν υπάρχει φως από τον ήλιο ή από μί­α λά­μπα, μπορούμε να δούμε ό,τι βρίσκεται τριγύρω μας, για παράδειγμα το μο­λύ­βι που βρί­σκε­ται πάνω στο γραφείο μας, σωστά;

Ο λόγος που δε βλέπουμε το μολύβι στο σκοτάδι αλλά το βλέπουμε με φως είναι ο ε­ξής: Οι ακτίνες φωτός πέφτουν στο μολύβι και αντανακλώνται από την επιφάνειά του σε δι­ά­φο­ρες κατευθύνσεις. Όταν κάποιες από αυτές τις ορατές για μας ακτίνες φω­τός φτά­σουν στα μά­τια μας, αντιλαμβανόμαστε ότι το μολύβι είναι εκεί.

Όταν όμως μπροστά στο μολύβι βρίσκεται μια μεγάλη στοίβα με βιβλία, οι ακτίνες φω­τός που αντανακλώνται από το μολύβι δεν μπορούν να φτάσουν στα μάτια μας α­φού ε­μπο­­δί­ζο­νται από τα βιβλία και έτσι φτάνουν σε εμάς μόνο οι ακτίνες που α­ντα­να­κλώ­νται από αυ­τά.

Έτσι λοιπόν λειτουργεί με πολύ απλά λόγια η όραση.

Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε τουλάχιστον ένα περίπου τι ήταν αυτό που έκαναν οι Γερ­μα­νοί επιστήμονες: Έφτιαξαν ένα περίπλοκο πλέγ­μα με ένα συγκεκριμένο υ­λι­κό, το ο­ποί­ο έχει την ιδιότητα να κατευθύνει τις ακτίνες φωτός που φτάνουν πάνω του. Το­πο­­θέ­τη­σαν το πλέγμα αυτό μπροστά σε έναν καθρέφτη. Και το αντικείμενο που ήθελαν να κά­νουν α­ό­ρα­το, το τοποθέτησαν μεταξύ πλέγματος και καθρέφτη.

Αυτό που θα βλέπατε λοιπόν εάν είχατε τη συσκευή μπροστά σας, θα ήταν το πλέγ­μα πί­σω από το οποίο βρίσκεται το αντικείμενο και μετά ο καθρέφτης.

Σύμφωνα με αυτά που μάθαμε πιο πάνω θα έπρεπε οι ακτίνες φωτός που φτάνουν στο α­­ντι­κεί­με­νο να αντανακλώνται από αυτό και φτάνοντας στα μάτια μας να το κά­νουν ορατό για εμάς. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι το πλέγμα να κατευθύνει τις α­κτί­νες που α­ντα­­να­κλώ­νται από το αντικείμενο με τέτοιο τρόπο στα μάτια μας, ώστε να νομίζουμε πως δεν εί­ναι εκεί και να βλέπουμε μόνο τον καθρέφτη που βρίσκεται πί­σω από το αντικείμε­νό μας.

Πρόκειται λοιπόν για οπτασία!

Για να καταλάβετε λίγο καλύτερα τι συμβαίνει (αν και δεν είναι και πολύ εύκολο να το κα­τα­λά­βει κανείς) ρίξτε μια ματιά στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα:


Στο πρώτο σχεδιάγραμμα βλέπουμε τις ακτίνες φωτός που φτάνουν σε έναν απλό κα­­θρέ­φτη και αντανακλώνται από αυτόν προς τα μάτια μας.

Στο δεύτερο σχεδιάγραμμα βλέπουμε έναν καθρέφτη με κάτι να βρίσκεται μπροστά του. Ε­δώ αντανακλώνται οι ακτίνες φωτός τόσο από τον καθρέφτη όσο και από το α­ντι­κεί­με­­νο που βρίσκεται μπροστά του και έτσι βλέπουμε και τα δύο.

Στο τρίτο σχεδιάγραμμα βλέπουμε ξανά τον καθρέφτη με το αντικείμενο μπροστά, μό­νο που τώρα βρίσκεται μπροστά του και το ειδικό πλέγμα. Οι ακτίνες φωτός φτά­νουν στον κα­θρέ­φτη και στο αντικείμενο (όπως στο σχεδιάγραμμα 2), μόνο που οι α­κτί­νες που α­­ντα­να­κλώ­νται από το αντικείμενο κατευθύνονται από το πλέγμα με τέ­τοιο τρόπο που νο­­μί­ζου­με πως βλέπουμε μόνο τον καθρέφτη (όπως στο σχε­δι­ά­γραμ­μα 1).

Πριν να μπορέσουν οι επιστήμονες όμως να κάνουν αόρατο ένα αυτοκίνητο, ένα γα­τά­κι ή α­κό­μη κι εμάς, πρέπει να λύσουν δύο βασικά προβλήματα:
● Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι το πλέγμα που έφτιαξαν είναι μικροσκοπικό (μόλις κά­ποια χι­λι­ο­στά του χιλιοστόμετρου μεγάλο!) οπότε μόνο μικροσκοπικά αντικείμενα μπο­ρεί να κά­νει αόρατα προς το παρόν.
● Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι το πλέγμα μπορεί να κάνει κάτι αόρατο μόνο στο πε­δί­ο της υπέρυθρης ακτινοβολίας και άρα μόνο για όσους μπορούν να βλέπουν την α­κτι­νο­βο­­λί­α αυτή... πράγμα που εμείς δεν μπορούμε!

Άρα πολύ απλά το αντικείμενο που βρίσκεται στην ειδική αυτή συσκευή δεν μπορεί α­κό­­μη να γίνει αόρατο για μας.

Οι επιστήμονες όμως λένε πως δεν είναι πρόβλημα να φτιάξουν το πλέγμα σε πολύ πιο με­γά­λες διαστάσεις. Για να το κάνουν να λειτουργεί και στην ακτινοβολία που μπο­ρού­με ε­μείς να δούμε θα χρειαστούν όμως ακόμη κάποια χρόνια.

Έχουμε λοιπόν ακόμη λίγο χρόνο να σκεφτούμε τι θα κάνουμε με τον πρώτο μας α­ό­ρα­­το μαν­δύ­α...

ΠΗΓΗ: Medlook


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: φως-όραση


1 σχόλιο:

kosgan10 είπε...

Όλα είναι θέμα φυσικής! ;)

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κου­μπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.