Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

Μηχανισμός των Αντικυθήρων

Από τον Anthony12

Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι ένα αρχαίο τέχνημα που πιστεύεται ότι ήταν έ­νας μη­χα­νι­κός υπολογιστής και όργανο αστρονομικών παρατηρήσεων, που πα­ρου­σι­ά­ζει ο­­μοι­ό­τη­τες με πολύπλοκο ωρολογιακό μηχανισμό.

Ανακαλύφθηκε σε ναυάγιο ανοικτά του ελληνικού νησιού Αντικύθηρα μεταξύ των Κυ­θή­ρων και της Κρήτης. Με βάση τη μορφή των ελληνικών επιγραφών που φέρει χρο­νο­λο­γεί­ται με­τα­ξύ του 150 π.Χ. και του 100 π.Χ., αρκετά πριν από την η­με­ρο­μη­νί­α του ναυα­γίου, το ο­ποί­ο ενδέχεται να συνέβη ανάμεσα στο 87 π.Χ. και 63 π.Χ. Θα μπο­ρού­σε να ή­ταν κα­τα­σκευ­α­σμέ­νο μέχρι μισόν αιώνα πριν το ναυάγιο. Το ναυάγιο α­να­κα­λύ­φθη­κε το 1900 σε βά­θος περίπου 40 με 64 μέτρων και πολλοί θησαυροί, α­γάλ­μα­τα και άλλα αντι­κείμενα, α­να­σύρ­θη­καν από συμιακούς σφουγγαράδες και βρί­σκο­νται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μου­σεί­ο στην Αθήνα.

Στις 17 Μαΐου 1902 ο αρχαιολόγος και διευθυντής του Μουσείου Βαλέριος Στάης πρό­­σε­ξε ό­τι ένα από τα ευρήματα είχε έναν οδοντωτό τροχό ενσωματωμένο και εμ­φα­νείς ε­πι­γρα­φές με αστρονομικούς όρους.

Το αρχαίο ναυάγιο επισκέφθηκε ξανά το 1978 ο Ζακ-Υβ Κουστώ με την ομάδα του Κα­λυ­ψώ προσκεκλημένοι από τον Ε.Ο.Τ.

Ο μηχανισμός είναι η αρχαιότερη σω­ζό­με­νη δι­ά­τα­ξη με γρανάζια. Είναι φτιαγμένος α­πό μπρού­ντζο σε ένα ξύλινο πλαίσιο και έ­χει προ­βλη­μα­τί­σει και συναρπάσει πολ­λούς ι­­στο­ρι­κούς της επιστήμης και της τε­χνο­λο­­γί­ας α­φό­του ανακαλύφθηκε. Η πιο α­πο­δε­­κτή θε­ω­ρί­α σχετικά με τη λει­τουρ­γί­α του υ­­πο­στη­ρί­ζει ότι ήταν ένας α­να­λο­γι­κός υπο­λογιστής σχε­δι­α­σμέ­νος για να υ­πο­λο­γί­ζει τις κινήσεις των ουράνιων σω­μά­των. Πρό­σφα­τες λει­τουρ­γι­κές α­να­κα­τα­σκευ­ές της συσκευής υ­πο­στη­ρί­ζουν αυτήν την α­νά­λυ­ση.

Ο καθηγητής Ντέρεκ ντε Σόλα Πράις, φυ­σι­κός και ιστορικός της επιστήμης που ερ­γα­ζό­­ταν στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ, δη­μο­σί­ευ­σε έ­να άρθρο για τον μηχανισμό αυ­τό στο πε­ρι­­ο­δι­κό Scientific American τον Ιούνιο του 1959. Το 1973 ή το 1974 δημοσίευσε τη μο­­νο­γρα­φί­α του με τίτλο «Γρανάζια από τους Έλληνες», βα­σι­σμέ­νη σε σάρωση του μη­χα­­νι­σμού με ακτίνες γ που πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο α­κτι­νο­φυ­σι­κός του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δη­μό­κρι­τος» Χαράλαμπος Καράκαλος. Ο Πράις υποστήριξε ότι η συ­σκευ­ή αυτή θα μπο­ρού­σε να είχε κατασκευαστεί από τη Σχο­λή του Απολλωνίου στη Ρό­δο.

Η μελέτη του συνεχίζεται από Άγγλους και Έλληνες ειδικούς των Πανεπιστημίων του Κάρ­ντιφ, των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του Μορ­φω­τι­κού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, σε μια διαπανεπιστημιακή ομάδα. Η σύγ­χρο­νη έ­ρευ­να υποστηρίζεται από την τελευταία τεχνολογία με τη βοήθεια με­γά­λων εταιρειών, με πρω­το­πο­ρι­α­κά προγράμματα ψηφιακής απεικόνισης και έναν ει­δι­κό τομογράφο, ο ο­ποίος κα­τα­σκευ­ά­στη­κε ειδικά για την έρευνα του μηχανισμού των Α­ντι­κυ­θή­ρων. Τα α­πο­­τε­λέ­σμα­τα την έρευνας επιβεβαίωσαν ότι ο μηχανισμός φέρει 30 οδοντωτούς τροχούς οι ο­ποί­οι πε­ρι­στρέ­φο­νται γύρω από 10 άξονες. Ο μη­χα­νι­σμός αυ­τός έδινε, κατά την επι­κρατέστερη σύγ­χρο­νη άποψη, τη θέση του ήλιου και της σε­λή­νης καθώς και τις φάσεις της σε­λή­νης. Μπο­ρού­σε να εμφανίσει τις εκλείψεις η­λί­ου και σελήνης βασιζόμενος στον βαβυλωνιακό κύ­κλο του Σάρου. Τα καντράν του α­πει­κό­νι­ζαν επίσης τουλάχιστον δύο η­μερολόγια, ένα ελ­λη­νι­κό και ένα αιγυπτιακό, που ήταν και το κοινό «επιστημονικό» ημε­ρολόγιο της ελ­λη­νι­στι­κής εποχής.

ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: διάστημα


2 σχόλια:

Anthony12 είπε...

My captain η πηγή ως συνήθως είναι η Βικιπαίδεια.

δάσκαλος98 είπε...

Χε χε! Διόρθωση ελήφθη και... πραγματοποιήθη! :D

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ μη γράφετε με greeklish ή κεφαλαία (σημαίνει ότι φωνάζετε), γιατί τα σχόλια θα διαγράφονται. Πριν τη δημοσίευση ελέγξτε για τυχόν λάθη απροσεξίας, πατώντας στο κουμπί «Προεπισκόπηση». Περισσότερα εδώ.